เชค ออสเตรีย ฮังการี

โปรแกรมทัวร์

K&M-DDT-EK015

เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจ Parndorf Outlet     บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง

วันแรก     กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง    ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.55 น. เดินทางสู่ เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 139 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินปราก ประเทศเชค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปีค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ จากนั้นนำท่านอิสระช๊อปปิ้ง ณ palladium

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม     เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้     ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนี้บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้มแดง ทำให้ เมื่อมองจากมุมสูงจะเกิดภาพที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์มาก หลังจากนั้นนำพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดิน  เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ออสเตรียซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็นสถานที่ถ่ายทำของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด นำท่านชม สวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนำท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งสิ้น

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Arena city hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่      ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปีค.ศ.1918 นำท่านถ่ายรูปอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็นราชินีผู้ซึ่งทำให้ออสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในยุคที่ท่านขึ้นครองราช จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer , สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลต โมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า    พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์  ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

**อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)  เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”  ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Danubius Hotel Budapest หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก    โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก   และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้าป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

14.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 112  (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

23.05 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ด    ดูไบ-กรุงเทพฯ

03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ราคา

มีนาคม 2561

16-22 / 22 – 28 / 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561

39,900

เมษายน 2561

3-9 / 24-30 / 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561 

39,900

10-16 / 11-17 เม.ย. 2561

49,900

พฤษภาคม 2561

3-9 / 9-15 / 23-29 พ.ค. 2561

40,900

มิถุนายน 2561

5-11 / 19-25 มิ.ย. 2561

40,900

อัตราค่าบริการ

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีเตียง)        ลดท่านละ         2,000        บาท

พักเดี่ยว                                  เพิ่มท่านละ      8,000        บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการคืนทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด.
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-34 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่)

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
 6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจำนวนบุตรของผู้เดินทาง
 11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

เอเชีย

ยุโรป

อเมริกา

แอฟริกา

"แพ็คเกจคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการ บริการประทับใจ"

โทร. 02-592-3960, 061-510-0899, 098-829-2078